Hiển thị tất cả 5 kết quả

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

KHÓA HỌC 5/2024 6/2024 7/2024 8/2024 9/2024
MUA HÀNG CĂN BẢN (PF)
QUẢN TRỊ MUA HÀNG (PM) 18-19/05
LÃNH ĐẠO TRONG MUA HÀNG (LD)
QUẢN TRỊ NGÀNH HÀNG (CM) 22-23/06
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG MUA HÀNG (RM)
ĐÀM PHÁN TRONG MUA HÀNG (NP)